โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผู้บริหารองค์การ และติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้น ปี 63

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางหฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้น โดยมีรอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ซึ่งแบ่งการประเด็นออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ การลดพลังงาน การลด แยกขยะมูลฝอย การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ และตรวจสอบข่าวปลอม ฯลฯ (2) ใช้ผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และ (3) ใช้ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 1514
  • Total: 83.645