โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของ พก.

วันนี้ (30 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของ พก. ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ รวมทั้งกำหนดกรอบอัตรากำลัง ในระยะเวลา 5 ปี (2563 - 2567) รวมถึงศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของคนพิการได้อย่างแท้จริง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในแต่ละสำนักกอง/ศูนย์/สถานคุ้มครองฯ เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 135
  • Total: 73.498