วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว การคัดเลือกเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมไปถึงสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน