โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ

วันนี้ (23 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สื่อสารสังคม สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทางเลือก โดยบูรณาการแนวทางและมาตรการไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในภาคเช้าเป็นพิธีเปิด และแบ่งกลุ่มจัดทำแนวทางแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ รวมถึงในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเสนอแนวคิดเพื่อร่วมจัดทำแผนสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ พลเรือโทคำรณ พิสณฑ์ยุทธการ พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ และนาวาเอกหญิง พรทิพย์ ไตรภัทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 110 คน เข้าร่วมงาน

 

 


  • Today: 684
  • Total: 82.833