โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563”

วันนี้ (31 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 90 คน

 

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644