โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุม “การเตรียมความพร้อมผู้นำองค์กรคนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” หวังส่งเสริมศักยภาพองค์กรด้านคนพิการในชุมชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 โรงแรมเดอะเล็คกาซี จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมผู้นำองค์กรคนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกับผู้นำองค์กรคนพิการให้เป็นวิทยากร ครู ก. นำไปขยายผลถ่ายทอดให้เครือข่ายสมาชิกคนพิการ โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 30 ชั่วโมง เป็นทฤษฎี แนวคิด และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 18 ชั่วใมง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมีการฝึกทักษะฝึกปฏิบัติพร้อมนำเสนอแผนงาน/โครงการ จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อนำไปขยายผลต่อยอด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องต่อสถานการณ์คนพิการได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนพร้อมกับสำรวจรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการจากผู้นำองค์กรด้านคนพิการทุกประเภทความพิการ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลองค์กรด้านคนพิการทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การเขียนแผนงาน/โครงการฝึกจากประสบการณ์จริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรคนพิการที่มีบทบาทเป็นอนุกรรมการ สมาคมคนพิการทุกประเภท วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 200 คน 

 

 

 

 

 


  • Today: 822
  • Total: 84.483