โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมยกระดับสู่องค์กร PMQA 4.0 และองค์กรโปร่งใส ปี 64

วันนี้ (15 ม.ค. 64) 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สู่องค์กร PMQA 4.0 และร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA เป็นการประเมินที่เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการบรรยายในภาคบ่าย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0" และ "เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0" โดย รศ. ดร. วิพุธ อ่องสกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)

แกลเลอรี่


  • Today: 924
  • Total: 84.583