โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมเครือข่าย “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” หวังขยายเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยมีนางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมด้วย นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ นางธนวรรณ สุขไพศาล 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการและกลไก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


  • Today: 477
  • Total: 81.599