โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนจังหวัดอุดรธานี”

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนจังหวัดอุดรธานี” โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานฯ กล่าวรายงานและบรรยาย พิเศษ เรื่อง “บทบาทภารกิจของเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดย นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และสภาคนพิการทุกประเภท เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี คณะเจ้าหน้าที่ พก. อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เครือข่ายสตรี ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่าย องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

 ทั้งนี้ หลังจากเปิดการอบรมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ ได้แก่ สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมคนพิการอำเภอกุดจับ สมาคมรวมใจคนพิการ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวเงิน กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย


  • Today: 198
  • Total: 73.559