โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” จ.ตาก

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องเวียงปิง ชั้น 4 โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไชต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ดำเนินการจัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมให้เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ความสำคัญกับการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายประทีป มูลเภา รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ อาทิ นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยาย “การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่” นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ บรรยาย “บทบาท ภารกิจของเครือข่ายด้านคนพิการในชุมชน” พร้อมด้วย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ผู้แทนคนพิการ ผู้แทนฑูตอารยสถาปัตย์ และพมจ.ตาก โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน


  • Today: 185
  • Total: 73.546