โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” จ.พังงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดพังงา จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานฯ นายไวย โกมลตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ผู้แทนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของทุกช่วงวัย/สิทธิพลเมือง” การบรรยายเรื่อง “บทบาทภารกิจของเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” การบรรยายเรื่อง “การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่” การอภิปรายเรื่อง “การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต 4 ด้าน” และการบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและสิทธิประโยชน์กับคนพิการ” โดยมีนายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน


  • Today: 437
  • Total: 81.560