โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” จ.สมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” จ.สมุทรสงคราม

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยนายยงยุทธ สิงห์รวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวรายงานโดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่" การบรรยายเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ" การบรรยายเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ พม. ตามกลุ่มเป้าหมาย" การเสวนาเรื่อง "การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต" การบรรยายเรื่อง "บทบาทภารกิจของเครือขยด้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ประธานศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสงคราม คนพิการต้นแบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2562 และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย


  • Today: 1504
  • Total: 83.636