โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” มุ่งขยายเครือข่าย อพม. ด้านคนพิการ เข้าถึงในทุกพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวรายงานโดยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมด้วยวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นิติกร ศูนย์บริการคนพิการ จ. นครศรีธรรมราช อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. นครศรีธรรมราช (อพม.) ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการจังหวัด บรรยายให้ความรู้ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

 

 

 


  • Today: 29
  • Total: 81.714