โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” หวังขยายเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.)โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมด้วย นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


  • Today: 727
  • Total: 82.874