โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ขยายเครือข่าย อพม. สู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ที่ จ. กระบี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จัดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานฯ นางโสภา คงมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน ภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคม อาสาสมัครในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน รวมไปถึงจังหวัดกระบี่ยังเป็นต้นแบบเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก อัยการจังหวัดกระบี่ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดกระบี่ ฑูตอารยสถาปัตย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของทุกช่วงวัย/สิทธิพลเมือ โดย การบรรยายเรื่อง การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ โดยนายเอกณัฐ บุญยัง ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ การบรรยายเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายคนพิการ และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ โดยนายมนตรี ส่งแสง นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกระบี่ การอภิปรายเรื่อง การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต โดย นายแพทย์ธัชนัย ลีละพรรณหุต นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่และนายสมประสงค์ เชื้อสง่า ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดกระบี่ และ การบรรยายเรื่อง บทบาทภารกิจเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดย นางโสภา คงมา พัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

 


  • Today: 749
  • Total: 82.896