โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้กองกองทุนฯ มีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนในอนาคตและมีทิศทางสำหรับการดำเนินงาน ทั้งในด้านการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของกองทุนฯ โดยมี ผู้แทนสมาคม ข้าราชการ พนักงานกองทุนฯ บุคลากรพก. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน


  • Today: 1372
  • Total: 79.735