โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบ 64

วันนี้ (2 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนเทคโนโลยีสาระของสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อเสนอแนะต่อแผนด้านยุทธศาสตร์ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดแผนงานโครงการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ผู้แทนองค์กรคนพิการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

 


  • Today: 1407
  • Total: 79.770