โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบ 64

 

วันนี้ (3 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบ 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.ค. 2563 โดยวันนี้ เป็นวันที่ 2  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการ แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการนำเสนอโครงการต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์กองทุนฯ การพัฒนาบุคคลาการ ไอที กฏหมาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ผู้แทนองค์กรคนพิการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

 


  • Today: 1439
  • Total: 79.801