โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset) สำหรับผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

วันนี้ (21 ก.ค. 63) เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset) สำหรับผู้ปฏิบัติงานครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 21-24 ก.ค. 63 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ พฤติกรรม แนวคิด และเทคนิคใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ /การพัฒนาสมรรถนะและการ Coaching /การปรับแต่งพฤติกรรมเพื่อพัฒนา Growth Mindset /การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค /และการพัฒนา Mindset เพื่อการบริการสำหรับครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย บุคลากร พก. (ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านครูฝึกอาชีพสงเคราะห์) รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 


  • Today: 1401
  • Total: 79.764