โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ในพื้นที่ จ.ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการและการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 500 คน ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและสิทธิประโยชน์กับคนพิการ โดยนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. และการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805