วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่หลักสูตรวิชาชีพ “การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ซึ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงามและเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี