วันนี้ (22 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ” โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง พก. และกรมการปกครอง ในการทบทวนความรู้ตามข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติ ที่จะนำมาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ พึงได้รับ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับการตรวจสอบสถานะบุคคล เข้าสู่กระบวนการจัดทำเลข 13 หลัก และได้รับพัฒนาสัญชาติเพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต โดยมี นางเบญจวรรณ เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

——————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่