โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ดึงนศ.-เยาวชนเครือข่ายจิตอาสา อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่ สร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จำนวน 65 คน ได้มีความรู้ ทักษะด้านการ ซ่อมกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพในชุมชน ในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์ รถเข็นสำหรับคนพิการ โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน หอการค้า สนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์การบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่และการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พก. และโครงการฯ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

 

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี ได้แก่ บทบาทภารกิจของการดำเนินงานเครือข่ายและการให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ความรู้เกี่ยวกับประเภทความพิการและการ ให้ความช่วยเหลือคนพิการ และมีการฝึกภาคปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีการซ่อมกายอุปกรณ์ ความเข้าใจคนพิการในทุกมิติ สถานการณ์การจำลอง คนพิการ การให้ความช่วยเหลือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ การเสริมสร้างจิตสาธารณะในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา การศึกษาดูงานและเยี่ยมองค์กรคนพิการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ


  • Today: 746
  • Total: 79.121