วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ" ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. สมาคม องค์กรคนพิการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม