โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ

วันนี้ (13 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ รองอธิบดี มอบหมาย นางณฐอร  อินทร์ดีศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบและวัดผลประเมินความรู้ และทักษะการเป็นล่ามภาษมือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 แผนการดำเนินงานประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชนเพื่อการ จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน" ประจำปี 2564 และ การรับรองหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อทราบ ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน และเกณฑ์การประเมินล่ามภาษามือชุมชน รวมถึงประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดหน่วยบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการ (ฉบับที่ 2) วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมีเจ้าหน่าที่ พก. และ ผู้แทนจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่

Website : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

แกลเลอรี่


  • Today: 938
  • Total: 84.597