โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมติดตามการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้าน AI ตาม ม.35

วันนี้ (25 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมกับ นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ และนายรวินท์ ชอบใช้ ผู้แทนจากบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านระบบ Meeting 11 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 คนพิการ จำนวน 200 คนกับ 13 บริษัท อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) จำนวน 30 คน บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) จำนวน 20 คน บริษัท คิงเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) จำนวน 50 คนเป็นต้น โดยได้เริ่มงานในวันที่ 10 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ปฏิบัติงานในการจัดเตรียมข้อมูลพัฒนา AI โดยแพลตฟอร์มจะสามารถติดตามการทำงานของคนพิการพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานได้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการวัดแรงจูงใจในการทำงานของคนพิการ รวมถึงมีการนำเสนอเป้าหมายในการทำงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างงานให้คนพิการด้านดิจิทัล จำนวน 1,000 อัตรา

แกลเลอรี่


  • Today: 371
  • Total: 73.730