วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม Co - Working Space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (Zoom Meeting) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อรับทราบกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 การซักซ้อมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2564 และผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรม พก. ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม
______________________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่