โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมระดมความคิดเห็น ผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน ปี 54 – 63 และทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป

วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป 

ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของการกำหนดให้มีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนเพื่อประกันว่าประเด็นด้านคนพิการจะได้รับความสำคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากระแสหลัก และด้วยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนในระยะต่อไป ในวันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับข้อท้าทายของอาเซียนด้านคนพิการและทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทศวรรษคนพิการอาเซียน องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 


  • Today: 1492
  • Total: 83.625