โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป

วันนี้ (2 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 60 ปี ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดให้มีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอเซียนเพื่อประกันว่าประเด็นด้านคนพิการจะได้รับความสำคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากระแสหลักและด้วยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 จึงดำเนิการทบทวนทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป เพื่อนำเสนอในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป

 


  • Today: 1493
  • Total: 83.625