โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานขององค์กรด้านคนพิการ

วันนี้ (14 พ.ค.63) เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดทะเบียนคนพิการ และข้อมูลพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทยโดยพิจารณา การวินิจฉัยประเมินความพิการประเภททางการเรียนรู้ การขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรด้านคนพิการแต่ละประเภท ระดับชาติ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและขอรับการสนับสนุนโครงการ และงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 1507
  • Total: 83.638