โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหารือเตรียมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 1 กรม 1 ชุมชน

วันนี้ (เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. (Dep War Room) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อคัดเลือกพื้นที่ตามนโยบาย 1 กรม 1 ชุมชน/พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงปัญหาสังคม โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เน้นย้ำการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในระดับครัวเรือน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในระดับกระทรวง และต่างหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเกิดการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับครัวเรือนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 1497
  • Total: 83.629