วันนี้ (10 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม Conference ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาในการดำเนินงานตามมาตรการการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการรวบรวมประเด็นการทำงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม