โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุม Web Conference ทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวม 179 แห่ง

วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมี นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และพญ.ดวงดาว ศรียางกูล รองผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยบาล ระยะที่ 2 ในประเด็นดังนี้ 1 ) ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 2 ) การจัดบริการผู้ช่วยคนพิกร (PA) ในโรงพยาบาล 3) ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) 4) การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้ง นำเสนอวิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเป็นฐานให้โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลตากใบ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาล 131 แห่ง และศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 48 จังหวัด รวม 179 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (เช้า) ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 72 แห่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จำนวน 26 จังหวัด และรุ่นที่ 2 (บ่าย) ภาคเหนือและภาคใต้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 59 แห่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จำนวน 22 จังหวัด โดยประชุมผ่านระบบทางไกล (Web Conference) โดยมี นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุลณ เป็นหัวหน้าทีมโรงพยาบาลฯ ของวันนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

____________________________________________

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 65
  • Total: 81.748