โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. พิจารณา(ร่าง)แผนรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาราชการแทนอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแผน(ร่าง)แผนรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีคณะผู้บริหาร พก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 621
  • Total: 79.000