โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. มอบเกียรติบัตรโครงการค่ายครอบครัวเพื่อคนพิเศษ

วันนี้ (23 ก.พ. 63) เวลา 10.30  น. ณ โรงแรม OHO Phuket Hotel  อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร  อินทร์ดีศรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการค่ายครอบครัวเพื่อคนพิเศษ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เสริมสร้างเจตคติให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับความเชื่อว่า การที่บุคคลจะสามารถดูแลผู้อื่นให้ดีได้  ตัวผู้ดูแลเองจะต้องมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. พมจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีครอบครัวที่เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรจำนวน 27  ครอบครัว 

 


  • Today: 1445
  • Total: 79.806