โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. รับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ประจำปี 2564

วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลา 08.30 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมรับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการสำคัญประจำปี 2564 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (ผอ.สสว.) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญ 4 สร้างในการขับเคลื่อน พม. ประกอบด้วย 1) สร้างคน พม. ให้มีสมรรถนะสูง 2) สร้างองค์กร พม. ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ประจักษ์ 3) สร้างงาน พม. ให้มีคุณภาพ และ 4) สร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ รองอธิบดี พก. ยังได้ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของส่วนราชการและเทียบเท่า ประจำปี 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่


  • Today: 1001
  • Total: 136.123