โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดการ “อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กรมเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดการ “อบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” โดยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนและภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองสิทธิ กลุ่มเป้าหมาย” โดย สนง.พมจ.กำแพงเพชร การอภิปรายหัวข้อ “การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิต” โดย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา/ฑูตอารยสถาปัตย์ การบรรยายหัวข้อ“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และสิทธิประโยชน์กับคนพิการ” และการบรรยายหัวข้อ “การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่” โดยมี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศูนย์บริการคนพิการ พก. หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการงาน

 

 

 


  • Today: 182
  • Total: 73.543