โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมการประชุมของคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมการประชุมของคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล รุ่นที่ 2 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และรับฟังบรรยายการขับเคลื่อนในหัวข้อ “Mice City” โดย ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ อาจารย์สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวข้อ “การขับเคลื่อน Smart City” โดยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมร่วมรับฟังการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ Smile City For All

 


  • Today: 181
  • Total: 73.543