โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมการประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฯ โดย UN สมาพันธรัฐสวิส

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม Co-Working อาคาร 60 ปี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก.  มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมข้าราชการ และบุคลากร พก. เข้าร่วมการประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฯ โดย UN  สมัยที่ 18 ประจำปี ค.ศ. 2020 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) จากองค์การสหประชาชาติ (UN) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประชุมทบทวนอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี 2562 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พก. ได้แก่ การร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุ่นระเบิดโดยคำนึงถึงเรื่องเพศสภาพ (Gender Perspective) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกันการเข้าถึงสิทธิของผู้ประสบภัย ปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการช่วยเหลือ และแนวทางการช่วยเหลือหลักแก่ผู้ประสบภัย

 


  • Today: 1380
  • Total: 79.743