โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ

วันนี้ (10 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของภาครัฐ และเป้าหมายของการขับเคลื่อน พร้อมพิจารณา การขับเคลื่อนยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของกระทรวง พม. โดย พก. ได้รับมอบหมายพิจารณา เรื่องงานบริการเพื่อยกระดับ ได้แก่ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีการยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุต บัตรสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ โดยมีนายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัด พม. เป็นประธานการประชุม

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805