โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปีที่ 1 โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น และรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเสริมศักยภาพเครือข่ายปีที่ 1โดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

แกลเลอรี่


  • Today: 753
  • Total: 82.900