โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน วาระปี 2563 – 2564 ครั้งที่ 1-2564

พก. ร่วมหารือประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม มุ่งให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึง
วันนี้ (14 ม.ค. 64) 15.00 น. ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมหารือประเด็นการปฏิรูปการออกบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตามประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยมีนายไมตรี อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานในการประชุมหารือ เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ การพัฒนาระบบการให้บริการ (One Stop Service) และการจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการกองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 460
  • Total: 81.583