โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 24

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สะพานขาว กระทรวง พม. กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 24 มีวัตถุประสงค์สําคัญในการพิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์สําคัญและรายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินงาน เพื่อเสนอต่อผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมครั้งนี้ ประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video conference  พร้อมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุม โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 1508
  • Total: 83.639