โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ

วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เพื่อ พิจารณาศึกษาร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี นายมณเฑียร  บุญตัน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 846
  • Total: 84.506