โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระที่เกี่ยวข้องซึ่ง พก. ได้รายงานความก้าวหน้าของการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ และการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล (One stop service for persons with disabilities) รวมถึงการดำเนินงานทบทวนแนวทางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 31
  • Total: 81.716