โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ ติดตามความคืบหน้าการจ้างงานคนพิการหน่วยงานรัฐ

วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมธิการ (สว.) หมายเลข 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิกร และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อร่วมพิจารณาศึกษา ติดตามความคืบหน้าและให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานรัฐ ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ 1) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับกระทรวงอย่างเคร่งครัด และ 2) ปรับเพิ่มสัดส่วนการจ้างานคนพิการของหน่วยงนของรัฐเป็นร้อยละ 2 คือ ลูกจ้าง 100 คน ให้จ้างงานคนพิการ 2 คน (100:2) ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งหน่วยงานรัฐถือเป็นกลไกสำคัญที่มีศักยภาพในการจ้างานคนพิการอันจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการให้กับภาคเอกชน โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยองค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการทุกประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

—————————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 682
  • Total: 82.831