โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 19/2563 (ครั้งที่ 26)

วันนี้ (15 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 19/2563 (ครั้งที่ 26) เพื่อร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายโครงการและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ประกอบการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมี นายคำนูณ สิทธิสมาน ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม

 


  • Today: 1389
  • Total: 79.752