โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. คนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ (24 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เข้าร่วมการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 3 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ พร้อมร่วมสังเกตการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ให้มีความทันสมัยและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง พม. โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่


  • Today: 457
  • Total: 81.580