โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ "Smart Youth, Smart Work” ครั้งที่ 12

วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ “Smart Youth, Smart Work” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการการประชุม พร้อมปาฐกถา “Smart Youth, Smart Work” และเสวนา หัวข้อ มุ่งสู่งานในอนาคตของเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด กระทรวง พม.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของร่วมการประชุม

 

 

 


  • Today: 1001
  • Total: 84.658