โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมหารือแผนการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. รักษาราชการแทนอธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือแผนการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ประเด็นประชุมหารือในวันนี้ ประกอบด้วย การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 การพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และ การระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ โดยมี ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ร่วมหารือประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานคนพิการ 7 ประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 1445
  • Total: 79.806